alekxx

Temat: zapytanie
Szanowna Pani, spieszę wyjaśnić, że na podstawie obowiązujących przepisów: - dziecko do lat 4 - jedzie bezpłatnie (pod warunkiem, że nie zajmuje osobnego miejsca, na podstawie dokumentu stwierdzającego wiek dziecka), - dziecko od 4 do 6 lat - otrzyma 37% ulgi na bilety jednorazowe w komunikacji zwykłej i przyspieszonej na podstawie dokumentu stwierdzającego wiek dziecka lub zaświadczenia o odroczeniu spełnienia obowiązku szkolnego...
Źródło: frbus.pl/forum/viewtopic.php?t=94Temat: Co to jest edukacja domowa?
którym mowa w art. 14 ust. 3, poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym lub inną formą wychowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą." Nie obowiązuje już więc rejonizacja i można ... złożony do dnia 31 maja; 2) do wniosku dołączono: a) opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, b) oświadczenie rodziców o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację podstawy programowej obowiązującej na danym etapie kształcenia, c) zobowiązanie rodziców do przystępowania w każdym roku szkolnym przez dziecko spełniające obowiązek szkolny lub obowiązek nauki do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych, o których mowa w ust. 11."
Źródło: prawa-ucznia.pl/forum/viewtopic.php?t=34


Temat: urlop i zastępstwo w rdd
z rozporządzenia do zatrudnienia w rdd. nasze tłumaczenie, że przeciez w jednym zakładzie pracy pracownicy zastepują się nawzajem, ze ja nie mogą wypełniać obowiązków dyrektora - np. podejmować decyzji, że mamy ... dodatkowe finanse potrzebne przecież na rozpoczecie roku szkolnego...). Bardzo prosimy o radę.
Źródło: forum.rodzinyzastepcze.org.pl/viewtopic.php?t=1140


Temat: Odroczenie dziecka od obowiazku szkolnego
" />7a. Na wniosek rodziców dyrektor szkoły, o której mowa w art. 14b ust. 2, może zezwolić na spełnianie przez dziecko obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3, poza przedszkolem albo oddziałem przedszkolnym oraz określić warunki jego spełniania, uwzględniając konieczność uzyskania przez dziecko przed rozpoczęciem spełniania obowiązku szkolnego opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. Czyli nieformalnie rodzic deklaruje ,że sam nauczy swoje dziecko podstaw dyrektor przystaje na to, pod warunkiem ,że przed szkołą będzie obowiązkowe badanie w poradni.
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=4411


Temat: EDUKACJA DOMOWA: tak/nie? Dlaczego?
jego spełniania, uwzględniając konieczność uzyskania przez dziecko przed rozpoczęciem spełniania obowiązku szkolnego opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. 8. Na wniosek rodziców dyrektor publicznej szkoły podstawowej lub gimnazjum, w obwodzie których dziecko mieszka, lub dyrektor szkoły ponadgimnazjalnej, do której dziecko uczęszcza, może zezwolić na spełnianie przez dziecko odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą oraz określa warunki jego spełniania. Dziecko spełniając odpowiednio obowiązek szkolny lub obowiązek nauki w tej formie może otrzymać świadectwo ukończenia poszczególnych klas danej szkoły lub ukończenia tej szkoły na podstawie egzaminów klasyfikacyjnych przeprowadzonych przez szkołę, której dyrektor zezwolił na taką formę spełniania obowiązku szkolnego lub nauki." Podobnież art. 48 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej: "1. Rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Wychowanie to powinno uwzględniać stopień dojrzałości dziecka, a...
Źródło: ulicaprosta.lap.pl/forum/viewtopic.php?t=1138


Temat: Regulamin
" />1. Celem forum Szkolnego Kółka Fotograficznego ‟ANAGLIF” jest przedstawianie prac jego członków, wymiana poglądów oraz wzajemna pomoc. 2. Użytkownik deklaruje, iż zapoznał się z zasadami korzystania z forum Szkolnego Kółka Fotograficznego ‟Anaglif” oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania. 3. Użytkownik ma prawo prezentować w Galeriach dowolne treści artystyczne, pod warunkiem że: a. są dziełem autora, bądź Użytkownik otrzymał zgodę rzeczywistego autora materiałów na wykorzystanie ich ... jego obowiązku leży poinformowanie o tym Administratora. Administrator – osoba obdarzona szczególnym zaufaniem członków Szkolnego Kółka Fotograficznego ‟ANAGLIF”, której zostały udostępnione dodatkowe opcje pomagające w prowadzeniu Forum. a. usuwanie, ukrywanie oraz ... informacji do Użytkowników pocztą elektroniczną Administratorzy lub Moderatorzy łącznie mogą odmówić publikacji dzieła bądź usunąć z serwera bez podania przyczyn dzieło, które nie spełnia warunków podanych w punkcie 3. 5. Forumowicz może...
Źródło: anaglif.phorum.pl/viewtopic.php?t=4


Temat: Czy dyrektor/dyrekcja szkoly ma do tego prawo?!
18 roku życia. 3. Obowiązek szkolny spełnia się przez uczęszczanie do szkoły podstawowej i gimnazjum, publicznych albo niepublicznych. 4. Po ukończeniu gimnazjum obowiązek nauki spełnia się przez uczęszczanie do publicznej lub niepublicznej szkoły ponadgimnazjalnej albo w formach pozaszkolnych. 5. Za spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki uznaje się również udział dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim w zajęciach rewalidacyjno- wychowawczych, ... na spełnianie przez dziecko odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą oraz określa warunki jego spełniania. Dziecko spełniając odpowiednio obowiązek szkolny lub obowiązek nauki w tej formie może otrzymać świadectwo ukończenia poszczególnych klas danej szkoły lub ukończenia tej szkoły na podstawie egzaminów klasyfikacyjnych przeprowadzonych przez szkołę, której dyrektor zezwolił na taką formę spełniania obowiązku szkolnego lub nauki. 7. Dyrektorzy publicznych szkół podstawowych i gimnazjów kontrolują spełnianie obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkujące w obwodach tych szkół, a gmina kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16 - 18 lat, a w szczególności : 1. kontrolują wykonywanie obowiązków, o których mowa w art. 18 pkt 1, 2 i 5, a także współdziałają z rodzicami w realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 18 pkt 3 i 4, 2. prowadzą ewidencję spełniania obowiązku szkolnego oraz obowiązku nauki. Niespełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji....
Źródło: prawa-ucznia.pl/forum/viewtopic.php?t=156


Temat: Bogaczewo się łamie
... taką formę spełniania obowiązku szkolnego lub nauki. i jeszcze, skoro to jest obowiązek to co musimy zrobić żeby go naruszyć ">W myśl nowego przepisu, przez niespełnienie obowiązku szkolnego należy rozumieć nieusprawiedliwioną...
Źródło: ww.orientacja.pl/viewtopic.php?t=20433


Temat: Edukacja domowa dzieci
określa warunki jego spełniania. Dziecko, uczące się w domu może otrzymać świadectwo ukończenia poszczególnych klas danej szkoły lub ukończenia tej szkoły na podstawie egzaminów klasyfikacyjnych przeprowadzonych przez szkołę, której to dyrektor zezwolił na taką formę spełniania obowiązku szkolnego lub nauki. Kształcenie w systemie domowym jest legalne m.in. w USA, Wielkiej Brytanii, Austrii i na Węgrzech. W USA uczy się w ten sposób ... Problem dotyczy właśnie kwestii zdawania egzaminów - M. Budajczak uważa, że dyskryminacją jest obowiązek zdawania egzaminów 1 lub 2 razy w roku przez uczniów kształcących się w domu z zakresu nauki szkoły publicznej, tylko dlatego, aby mogły kontynuować one taki sposób edukacji. Egzaminów tych nie muszą oczywiście zdawać uczniowie szkół publicznych. Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu tłumaczy, iż taki obowiązek ogranicza pole działania rodzicom, którzy nie spełniają obowiązków wobec dzieci. Potencjalnie może dojść do sytuacji, w których rodzice nie posyłają dzieci do szkół i sami ich nie uczą. Szkoła musi kontrolować działanie rodziców. Dr Budajczak kontrargumentuje, że w wielu krajach, gdzie edukacja domowa jest na porządku dziennym, nie ma obowiązku uzyskiwania zgody na takie nauczanie czy zdawania egzaminów. W Wielkiej Brytanii rodzice po prostu...
Źródło: niezwykla-kraina.pl/forum/viewtopic.php?t=911


Temat: Szkoła przy ul.Barlickiego
No to ze sie nie spotkales z kara nie znaczy, ze ona nie istnieje. No i nie tylko obowiazek nauki, ale i obowiazek szkolny. Ustawa o systemie oswiaty" Art. 15. 1. Nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18 roku życia. 2. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, oraz trwa do ukończenia gimnazjum, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia. 5. Obowiązek szkolny spełnia się przez uczęszczanie do szkoły podstawowej i gimnazjum, publicznych albo niepublicznych. 5a. Po ukończeniu gimnazjum obowiązek nauki spełnia się: 1) przez uczęszczanie do publicznej lub niepublicznej szkoły ponadgimnazjalnej; 2) przez uczęszczanie na zajęcia realizowane w formach pozaszkolnych w placówkach publicznych i niepublicznych posiadających akredytację, o której mowa ... o której mowa w art. 68b; 4) przez realizowanie, zgodnie z odrębnymi przepisami, przygotowania zawodowego u pracodawcy. Dyrektorzy szkol dbaja na terenie swoich obwodow o realizacje obowiazku szkolnego i obowiazku nauki. No a przynajmniej maja obowiazek prowadzic dokumentacje na ten temat. Art. 18. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do: 1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły; 2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne; 3) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowywanie się do zajęć szkolnych; 4) zapewnienia dziecku realizującemu obowiązek szkolny poza szkołą, warunków nauki określonych w zezwoleniu, o którym mowa w art. 16 ust. 8; 5) powiadamiania organów gminy o formie spełniania obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16-18 lat i zmianach w tym zakresie. Art. 19. 1. Dyrektorzy publicznych szkół podstawowych i gimnazjów kontrolują spełnianie obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkujące w obwodach tych szkół, a gmina kontroluje spełnianie obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16-18 lat, w tym odpowiednio: 1) kontrolują wykonywanie obowiązków, o których mowa w art. 18 pkt 1, 2 i 5, a także współdziałają z rodzicami w realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 18 pkt 3 i 4; 2) prowadzą ewidencję spełniania obowiązku szkolnego oraz obowiązku nauki. 2. Organ gminy prowadzący ewidencję ludności jest obowiązany w ramach zadań własnych przesyłać właściwym dyrektorom szkół informacje o aktualnym stanie i zmianach w ewidencji dzieci i młodzieży w wieku 3-18 lat. Art. 20. Niespełnianie obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3, obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki podlega...
Źródło: forum.progliwice.pl/viewtopic.php?t=1112


Temat: rezygnacja z liceum dziennego
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej Art. 70 1.Każdy ma prawo do nauki. Nauka do 18 roku życia jest obowiązkowa. Sposób wykonywania obowiązku szkolnego określa ustawa. PODSTAWY PRAWNE [1] Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami). [2] Rozporządzenie MENiS z dnia 20 lutego 2004r. w sprawie warunków i trybu ... rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim (Dz. U. Nr 14, poz. 76). [4] Pismo MEN z 6 października 1993 r. w sprawie spełniania obowiązku szkolnego poza szkołą ... przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. Nr 23, poz. 225). OBOWIĄZEK SZKOLNY- kogo dotyczy, formy spełniania [1] Art. 15. 1. Nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18 roku życia. 2. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, oraz trwa do ukończenia gimnazjum, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia. [1] Art. 16. 5. Obowiązek szkolny spełnia się przez uczęszczanie do szkoły podstawowej i gimnazjum, publicznych albo niepublicznych. 5a. Po ukończeniu gimnazjum obowiązek nauki spełnia się: 1) przez uczęszczanie do publicznej lub niepublicznej szkoły ponadgimnazjalnej, 2) przez uczęszczanie na zajęcia realizowane w formach pozaszkolnych w placówkach publicznych i niepublicznych ... której osoby te uzyskały akredytację, o której mowa w art. 68b, 4) przez realizowanie, zgodnie z odrębnymi przepisami, przygotowania zawodowego u pracodawcy. 7. Za spełnianie obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki uznaje się również udział dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim w zajęciach rewalidacyjno- wychowawczych, organizowanych zgodnie z odrębnymi przepisami [3]. 8. Na wniosek rodziców dyrektor publicznej szkoły podstawowej lub gimnazjum, w obwodzie w których dziecko mieszka, lub dyrektor szkoły ponadgimnazjalnej, do której dziecko uczęszcza, może zezwolić na spełnianie przez dziecko odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą oraz określa warunki jego spełniania. Dziecko spełniając odpowiednio obowiązek szkolny lub obowiązek nauki w tej formie może otrzymać świadectwo ukończenia poszczególnych klas danej szkoły lub ukończenia tej szkoły na podstawie egzaminów klasyfikacyjnych przeprowadzonych przez szkołę, której dyrektor zezwolił na taką formę spełniania obowiązku szkolnego lub nauki.
Źródło: prawa-ucznia.pl/forum/viewtopic.php?t=158


Temat: Co to jest edukacja domowa?
wniosku), wniosek o wydanie zezwolenia na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkoła. Dyrektor wydaje decyzje (według zasad Kodeksu Postępowania Administracyjnego) niezwłocznie i na pisemnie. Dyrektor ma obowiązek wydać decyzję pozytywną. Jeśli jednak ... w domu może każdy uczeń od klasy "0" poprzez szkoła podstawowa, gimnazjum aż do szkoły ponadgimnazjalnej. Zacząć można w dowolnym momencie roku szkolnego i w dowolnej klasie. Zawsze zachodzi tez możliwość ... domu. Rodzice nie musza dysponować legitymować się żadnym wykształceniem, ani warunkami materialnymi, lokalowymi czy sprzętowymi. Przepisy nie precyzują, jakie warunki spełniania obowiązku szkolnego poza szkołą (poza corocznymi egzaminami klasyfikacyjnymi, które musi zdawać dziecko uczące się w domu) może określić dyrektor dlatego, powinien on wszystkie te warunki uzgodnić z rodzicami dziecka i określić je tak, by nie ograniczyć rodziców w prawie do zapewnienia...
Źródło: prawa-ucznia.pl/forum/viewtopic.php?t=34


Temat: Wlazłem sobie wczoraj do działu "Zapytaj eksperta"
... uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Art. 271. § 1. Funkcjonariusz publiczny lub inna osoba uprawniona do wystawienia...
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=11606


Temat: dostosowanie (obniżenie) wymagań
tej samej klasie/. 1. Poradnia wydaje opinie w sprawach: 1) wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej oraz odroczenia rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego; 2) pozostawienia ucznia klasy I-III szkoły podstawowej na drugi rok w tej ... kwalifikacje zawodowe, w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych ucznia lub absolwenta; 10) innych określonych w odrębnych przepisach. Natomiast orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej to dokument zawierający w sprawie dziecka decyzję zespołu...
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=9559